شنا تو استخر به خصوص تو فصلای گرم سال خیلی لذت بخشه و رونق داره. هیچ شهری به اندازه تهران استخر نداره و تقریباً محله ای رو نمیشه پیدا کرد که استخر نداشته باشه. برای خیلی از پدر مادرا اینکه بچشونو کدوم استخر ببرن که هم از لحاظ تمیزی و بهداشتی مناسب باشه و هم…