ورزش بولینگ تا همین چند سال پیش از آن دسته از ورزش هایی نبود که هر کسی توفیق امتحان کردنش را داشته باشد ولی در چند سال اخیرافراد خوشبختانه با گسترش باشگاه های بولینگ و افزایش امکانات سالن های بولینگ، امکان استفاده از این ورزش برای بسیاری از افراد در شهر های بزرگی همچون تهران مهیا شده…