یکی از اصلی ترین پارامترهای افزایش عضله ، پروتئین هایی است که بیش از نیازهای روزانه مورد استفاده قرار می گیرد ولی لزوماً افزایش پروتئین ورودی به بدن نمی تواند به تنهایی باعث افزایش توده و حجم عضلات شما شود. ضمن اینکه حتی ممکن است در بعضی موارد آسیب های به فرد برساند. پروتئین مورد…