ورزش اسپينينگ : ورزشی هوازی است که به صورت اینتروال که علاوه بر بالا بردن سطح آمادگی جسماني چربي سوزيبالایی نیز دارد . تقريباً در هر ۴۵ دقیقه حداقل ۶۰۰ کالری که با توجه به آمادگی جسمانی افراد متفاوت است . لزابا صرف کوتاهترین مدت بیشترین نتیجه مشاهده میشود . نام اسپينينگ : اسم مستعاری…