دستگاه هاي بدنسازي در باشگاه

عضلات هدف قدام سينه (chest):

-سينه اي بزرگ ( pectoralis major)
-سينه اي كوچك (pectoralis minor)

-دستگاه شنا سوئدي
-ميز پرس سينه هالتر
-ميز پرس بالا سينه هالتر
-ميز پرس زير سينه هالتر
-دستگاه پرس سينه
-دستگاه پرس بالا سينه
-فلاي
-دستگاه پرس سينه نشسته
-دستگاه قفسه سينه نشسته
-دستگاه كراس اور صليب چند حالته
-دستگاه اسميت
-نيمكت متحرك چند حالته

دستگاه های بدنسازی

 

دستگاه هاي بدنسازي

عضله هدف خلفي تنه ( Back muscles ):

-ذوزنقه اي ( trapezius )
-پشتي بزرگ ( latissimus dorsi )
-عضله ترقوهاي ( subclavious )
-فوق خاري ( supraspinatus )
-تحت خاري ( infraspinatus )
-گرد بزرگ ( teres major )
-گرد كوچك ( teres minor )
-تحت كتفي ( subscapularis )

دستگاه لت زير بغل سيم كش
دستگاه پارويي
دستگاه اچ نشسته
دستگاه تي بار نشسته
دستگاه اچ وزنه آزاد
دستگاه تي با وزنه آزاد
دستگاه بارفيكس كمكي
دستگاه پارالل و بارفيكس
دستگاه كراس اور چند حالته
دستگاه فيله كمر
خرك تخت
خرك متحرك

عضلات هدف دالي (deltoids ):

-دلتوييد خلفي ( posterior deltoid )
-دلتوييد مياني ( medial deltoid )
-دلتوييد قدامي ( anterior detoid )

دستگاه های بدنسازی

 

دستگاه هاي بدنسازي

-دستگاه اسميت
-دستگاه نشر نشسته
-انواع هالتر
-دمبل
-خرك متحرك
-خرك تخت
-دستگاه سرشانه وزنه آزاد
-دستگاه كراس اور چند حالته

عضلات هدف بازو ( brachials ):

غرابي (coracobrachialis )
دو سر بازويي ( biceps brachii )
بازويي ( brachialis )
سه سر بازويي ( triceps brachii )

-هالتر صاف
-هالتر EZ
-دستگاه لاري
-دستگاه لاري وزنه آزاد
-دمبل
-خرك نگهدارنده هالتر
-دستگاه سيم كش جلو بازو
-دستگاه سيم كش پشت بازو
-جلو بازو پشت بازو طنابي

عضلات هدف پا ( foot muscles ):

-سريني (بزرگ،مياني،كوچك)
-چهار سر راني ( quadriceps femorios )
مستقيم راني
پهن خارجي
پهن مياني
پهن داخلي
شانه اي
خياطه
-خلفي ران ( hamestrings )
دوسر راني
نيمه غشايي
نيمه وتري
-عضلات داخلي ران ( adductor )
نزديك كننده بزرگ
نزديك كننده كوچك
نزديك كننده دراز
راست داخلي
-عضلات ساق پا
درشت نئي
نازك نئي
باز كننده دراز
نازك نئي قدامي
دوقلو
نعلي
ركعبي
تا كننده
درشت نئي خلفي

مطلب پیشنهادی:  دستگاههای بدنسازی و عضلات درگیر کننده

-اسكات وزنه آزاد
-اسكات اسميت
-دستگاه پس پا
-پرس پا وزنه آزاد
-پرس پا نشسته و خوابيده
-دستگاه پشت پا خوابيده و نشسته
-هاگ پا
-دستگاه ساق پا ايستاده و نسته
-دمبل
-هالتر

اميد به پيشرفت علم در ورزش
نويسنده: مهران محمدرضا(باشگاه ما)

مطالعه مقالات زیر را به شما پیشنهاد می کنیم:

مطلب پیشنهادی:  دستگاههای بدنسازی و عضلات درگیر کننده

پیامی بنویسید